Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo
Nội dung đang được cập nhật.
Sự Kiện

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa